English | دری | پشتؤ
 
Quick News :
. . .
کارشناسان نظامی: در تامین امنیت؛ استراتیژی ومدیریت مهم است!

رضاپژوهش

 درافغانستان همه ساله باگرم شدن هوا وقد کشیدن سبزه ها؛ مخالفین مسلح نیز به گوشه وکنار قد بُلند کرده ومنطقه را نا امن می سازند. درفصل زمستان وهوای سرد، مخالفین برای آموزش دربیرون از کشور می روند. اما بارفتن سردی هوا وآمدن بهار، دوباره برگشته ودست به خشونت وعمل های تخریبی می زنند. سال جدیدی که درپیش روی داریم؛ متفاوت ازسال های قبل برای مردم است قرار گرفتن بعضی از کدرهای نظامی در ارگان های امنیتی، امیدواری بار آورده، ازطرفی سروصدای داعش ورو در رویی تنهایی نیروهای امنیتی کشور، با مخالفین مسلح نگرانی به دنبال دارد. کارشناسان نظامی بیشتر از هرچیز دیگر، داشتن سیاست شفاف، راهکار دقیق وهمچنان همکاری های مردم با نیروهای امنیتی، درتامین امنیت ومبارزه بامخالفین مسلح، را مهم می دانند.

 دگرجنرال علی اکبرقاسمی نماینده مردم درمجلس وعضوشورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان، داشتن راهکار را برای دولت مهم دانست وگفت: شکی نیست که باگرم شدن هوا وپوشیده شدن زمین توسط سبزه ها، ناامنی ها افزایش پیدا می کند. اما امنیت؛ بیشتر با اراده واستراتیژی رهبری دولت ارتباط دارد، این که دولت باچه تدابیری درپی تامین امنیت مردم است. دولت اگر پلان مبارزه درست را روی دست گرفته وقبل از این که مخالفین دست به عمل زنند، دولت وارد عمل شده و وضعیت را کنترول کنند، شورشیان هیچ کاری نمی توانند.

 جنرال قاسمی، درمورد این که درسال جاری نیروهای خارجی وجود نداشته وتنها نیروهای امنیتی کشور با مخالفین روبروهستند حمایت وهمکاری مردم وداشتن سیاست داخلی وخارجی شفاف دولت را با اهمیت خواند واظهار کرد: چنانچه نیروهای خارجی بامیل خودشان آمدند وهمچنان بامیل خودشان، بدون درنظر گرفتن مصلحت مردم افغانستان، ازکشور خارج شدند. آنچه که درهمکاری تامین امنیت بانیروهای امنیتی کشور مهم به نظر می رسد، همکاری مردم افغانستان است. درصورتی که مردم ازنیروهای امنیتی خویش حمایت کنند، هیچ کس غلطی نمی تواند. موضوع مهم دیگر شفافیت درسیاست خارجی وداخلی کشور است که سران باید سیاست های روشن داشته باشند.

 آقای قاسمی خواهان به محاکمه کشانیدن کسانی که در دولت حضور داشته وبا مخالفین نیز همکاری دارند شد وتاکید کرد: دولت وحدت ملی باید، استراتیژی روشن، دقیق وکارا را در زمینه تامین امنیت مردم افغانستان اتخاذ نمایند. بعضی کسانی که در دولت اند وبامخالفین نیز فعالیت دارند به زدوترین فرصت، به میز محاکمه کشانیده شده وازدولت دور شوند. چنانچه که مردم افغانستان شاهدند، در این اواخیر سروصدایی درمورد موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی بلند شد؛ کسی به نام ابو ابراهم خراسانی، که نام اصلی شان عبدالقاد واحدی است، سخنگوی داعش درپاکستان وافغانستان ازجانب داعش توظیف شده وازطرفی مشاور آقای اکبرزاده بود.

جنرال قاسمی افزود: ابو ابراهم خراسانی مشاور موسی خان اکبرزاده، درحضور رسانه ها به زبان خویش اعتراف کرد که والی غزنی برای من وظیفه داده بود که ازشرکت ها بیست فیصد، برای ایشان سهم بگیرم، که درمجموع چهارصد وده هزار دالر برای والی گرفتم. این شخص بعد ازمصاحبه وحاضر شدن در رسانه ها، فعلا در زندان بسر می برد، اما والی هنوز فرمان امضا کرده، هدایت داده وامتیاز می گیرد. درحالی که موسی خان اکبرزاده باید حالا به پنجه قانون سپرده شده وبرای مردم اطمینان خاطر داده می شد.

جنرال دل آقا کوهدامنی رئیس حزب حرکت همبستگی ملی، نیروهای مخالف مسلح را اجیرهای بیگانه دانست وگفت : این پلان کاری مخالفین مسلح است که وقتی هوا سرد می شود، برای تمرین های نظامی به پاکستان می روند اما وقتی هواگرم می شود دوباره به کشور بازگشته وهمان تمرین های خود را عملی می کنند. مخالفین مسلح، نیروهای اجیری هستند که در زمستان آموزش دیده ودر بهار به اجرائات می کنند. حالا نیرو وقوت اردوی ملی وپولیس بالا است فرصت های عمل برای گروه های مخالفین مسلح را نخواهند داد.

جنرال کوهدامنی قرار گرفتن جنرال نورالحق علومی را در وزارت داخله کشور، برای مردم افغانستان امیدوار کننده خواند وافزود: قرار گرفتن جنرال نورالحق علومی را به فال نیک می گیریم که با درایت کاری که ایشان داشته وکدرنظامی کشور است، می تواند درتامین امنیت کارکردهای خوبی صورت بگیرد. عملیه های طالبان وداعش را می تواند خنثی سازد. نیروهای نظامی کشور با کمک وهمکاری مردم می توانند به شکل درست در برابر مخالفین مسلح بایستند. باوجود این که اردوی ملی کشور از امکانات خوبی برخور دارنیستند، مردم شاهدند که دربرخی ولایت مثلا هلمند فتوحات ودست آوردهای خوبی دارند.

TODAY'S WORD
Monitors Worry About Runoff Fraud
 

A number of Afghan election monitoring groups have warned that the runoff round of this year's presidential race could face increased fraud on the part of candidates so long as the Independent Election Commission (IEC) and the Electoral Complaints Commission (ECC) have staff members supporting one or the other candidate and engaging in fraud themselves. more......

DIALOGUE
Regional Experts Develop Common Vision for Future Afghanistan
Around 60 regional multidisciplinary and leading experts and specialists from Afghanistan, Pakistan, Iran, the Central Asian Republics, China, India, Russia and Turkey presented a common view on the future of Afghanistan in Kabul through the launch of the “Joint Declaration on Regional Peace and Stability.”click here..
Archive
Articles

Meeting a Young Dr. Abdullah

 
It had been a long journey into the Hindu Kush mountains, starting in the Northwest of Pakistan in the summer of 1987. We began by secretly crossing the border into Afghanistan, trekking through Nuristan and finally making it over half a dozen 10,000-foot mountains to the Panjshir Valley. There, I   more......
 


Abdullah Abdullah Moves Toward Center of Afghan Power

 

KABUL, Afghanistan — AFTER decades roaming the margins of power — as a close aide to the revered resistance leader Ahmed Shah Massoud, as a foreign minister and later as Afghanistan’s perennial opposition leader — Abdullah Abdullah may finally be arriving at the center of it all.Since his electoral loss to President Hamid Karzai in 2009, Mr. Abdullah, who is of mixed Pashtun and Tajik ethnicity, has widened his political base, having used persuasion and energy to forge alliances built  more......

Archive
Biography
Dr. Abdullah Abdullah: In His Own Words
 
I was born about fifty years ago in this house (pointing to his father’s house located in Kart-e-Parwan, Kabul). My father Ghulam Muhayuddin was from Kandahar province and my mother was from Panjshir. Before moving to Kart-e-Parwan my parents lived in the De Afghanan area of Kabul more......
Archive
VIDEO GALLERY

The Afghan Election  The Man Who Could Upset Karzai

In Afghanistan's presidential race, the top challenger to President Karzai is former Foreign Minister Abdullah Abdullah

View all Videos