English | دری | پشتؤ
 
Quick News :
. . .
بانوان افغان و محدودیت های روز افزون

 

 نوری

با آنکه افغانستان به سوی دموکراسی سوق داده میشود، متاسفانه روز به روز بانوان افغان از هر لحاظ در زندگی روزمره محدود می‌شوند.

بررسی های تازه در مورد حقوق زنان افغان نشان داده است که در هفت سال گذشته موانع و محدودیت های برای زنان در عرصه اجتماعی در افغانستان بیشتر شده است.

بررسی های انجام یافته نشان داده است که مردان افغان نه تنها در تصمیم  گیری های بزرگ در زندگی زنان حرف اول را می زنند حتی برنامه های زنان را تنظیم می کنند و این روند سبب شده توانایی های زنان به حاشیه کشانده شود.

در این تحقیقات نشان داده شده است که افراد مختلف از تمام اقشار جامعه زنان را به نظر پایینتر می بینند.

بیشترین این افراد زنان را کوتاه فکر و فرو دست و جنس دوم فکر می کنند و در تلاش اند که حضور زنان را در جامعه، اجتماع و خانواده کمرنگ بسازند.

وضعیت زنان در افغانستان بعد از ایجاد اداره موقت و دوره انتقالی و تاسیس حکومت جدید تا سال های ۲۰۰۸ رو به بهبود بود، اما بعد از رشد گروهی های محافظه کار دینی و فعال شدن شبکه های تندرو ، پیشرفت زنان به شدت کاهش یافته و محدود شده است.

.در همین حال آمارها نشان میدهد که در کشور ما افغانستان نه تنها محدودیت بانوان زیاد شده است، حتی خشونت علیه آنان نیز بیشتر شده است که نمایانگر تاثیر گذاری عناصر افراط گرا و بی خبر از دین بر مردم برای حمایت سالم از بانوان برای حضور مثبت آنان در جامعه و انجام مسوولیت هایی است که باید در راستای انکشاف کشور انجام دهند.

بنابرین هر کاری که برای بانوان فعالین حقوق زنان انجام بدهند بدون نتیجه خواهد بود، زیرانخست باید بنیاد و ریشه را درست کرد و همگان به خصوص بانوان و سپس مردان از حقوقی که زنان دارند آگاه  گردند.

این کار ریشه یی و بنیادی را علمای کشور ازطریق خطبه های روز جمعه برای مردان بفهمانند تا این محدودیت ها رفع و احترام  گذشتن به بانوان که ریشه در فرهنگ دینی ما دارد شگوفا گردیده و برخورد نیکو با بانوان بخشی از عبادت و قابل افتخار دانسته شود.

در همین حال و در جریان ۱۳ سال گذشته فعالین حقوق زنان، کمک های جامعه جهانی و سایر بخش ها برای زنان نیز  فعالیت هایی انجام دادند اما آمارها نشان میدهد که این کمک ها شکننده بوده و هیچ درد زن افغان را دوا نکرده اند.

با اینهمه امید است که دولت افغانستان و نهاد های فعال در زمینه حقوق زنان به جای صرف کردن وقت و گرفتن پروژه های کوتاه مدت و مشکلات ساختاری زنان را از ریشه حل کنند.

همچنان زنان افغانستانی را به گونه ای توانمند سازند که آنان بتوانند در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مفید و موثر باشند.

این در حالیست که در مدت ۱۳ سال همه فعالین حقوق زنان برای زن افغان تلاش ورزیدند تا بتوانند آنان را از این منجلاب بیرون بیاورند، اما متاسفانه هنوز هم زنان افغانستانی در همان خم اولین کوچه هستند.

1933.11.18

 

 

 

TODAY'S WORD
Monitors Worry About Runoff Fraud
 

A number of Afghan election monitoring groups have warned that the runoff round of this year's presidential race could face increased fraud on the part of candidates so long as the Independent Election Commission (IEC) and the Electoral Complaints Commission (ECC) have staff members supporting one or the other candidate and engaging in fraud themselves. more......

DIALOGUE
Regional Experts Develop Common Vision for Future Afghanistan
Around 60 regional multidisciplinary and leading experts and specialists from Afghanistan, Pakistan, Iran, the Central Asian Republics, China, India, Russia and Turkey presented a common view on the future of Afghanistan in Kabul through the launch of the “Joint Declaration on Regional Peace and Stability.”click here..
Archive
Articles

Meeting a Young Dr. Abdullah

 
It had been a long journey into the Hindu Kush mountains, starting in the Northwest of Pakistan in the summer of 1987. We began by secretly crossing the border into Afghanistan, trekking through Nuristan and finally making it over half a dozen 10,000-foot mountains to the Panjshir Valley. There, I   more......
 


Abdullah Abdullah Moves Toward Center of Afghan Power

 

KABUL, Afghanistan — AFTER decades roaming the margins of power — as a close aide to the revered resistance leader Ahmed Shah Massoud, as a foreign minister and later as Afghanistan’s perennial opposition leader — Abdullah Abdullah may finally be arriving at the center of it all.Since his electoral loss to President Hamid Karzai in 2009, Mr. Abdullah, who is of mixed Pashtun and Tajik ethnicity, has widened his political base, having used persuasion and energy to forge alliances built  more......

Archive
Biography
Dr. Abdullah Abdullah: In His Own Words
 
I was born about fifty years ago in this house (pointing to his father’s house located in Kart-e-Parwan, Kabul). My father Ghulam Muhayuddin was from Kandahar province and my mother was from Panjshir. Before moving to Kart-e-Parwan my parents lived in the De Afghanan area of Kabul more......
Archive
VIDEO GALLERY

The Afghan Election  The Man Who Could Upset Karzai

In Afghanistan's presidential race, the top challenger to President Karzai is former Foreign Minister Abdullah Abdullah

View all Videos